Blog

Pozostałe wpisy
Konsekwencje przekroczenia terminów wypłaty dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jasno określa, w jakich terminach następuje wypłata dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Zgoda gminy na odstąpienie od terminu do złożenia wniosku o przyznanie dotacji wraz z planowaną liczbą uczniów

Przepisy prawa nakładają na osoby prowadzące przedszkola obowiązek przekazania Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego, informacji o planowanej liczbie uczniów przedszkola, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

Aktualizacja dotacji dla przedszkoli w trakcie roku budżetowego

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty oraz ich kompetencje w tym zakresie określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203 z późn. zm.).

Czytaj więcej

14.07.2024 Łukasz Łuczak

  1. Strona
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4