Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jasno określa, w jakich terminach następuje wypłata dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 34 ust. 1 dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprost wskazuje, że wypłata dotacji następuje w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. W przypadku niedochowania tym terminom i przekazania dotacji po ustawowo określonym terminie, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania dotacji. Przepis ten należy także stosować do sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego przekazała niepełną ratę dotacji, a następnie uzupełniła ją po upływie terminów wskazanych w art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Pamiętać jednocześnie należy, że odsetek nie nalicza się w przypadku aktualizacji kwoty dotacji dokonanej na podstawie art. 43 ust. 1 (aktualizacje dotacji dokonywane w trakcie trwania roku budżetowego) oraz w przypadku wstrzymania dotacji na podstawie art. 36 ust. 7 (wstrzymanie dotacji z uwagi na utrudnianie podjęcia czynności kontrolnych) lub art. 37 ust. 2 (wstrzymanie dotacji z uwagi na uchybienie obowiązkom przekazania dokumentów dotyczących jej rozliczenia).

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretną sprawą, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.