Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty oraz ich kompetencje w tym zakresie określa ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203 z późn. zm.).

W art. 16 tej ustawy określono sposób finansowania przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Przepis art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określa natomiast podstawę naliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, ulega aktualizacji:

 1. w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 13, dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1;
 2. w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45;
 3. w wyniku zmiany wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2, dokonanej na podstawie art. 14 ust. 8;
 4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, dokonuje się:

 1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej “miesiącem pierwszej aktualizacji” – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3;
 2. w październiku roku budżetowego – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
 3. w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 (art. 43 ust. 2 ustawy).

Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, obowiązuje od:

 1. pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
 2. pierwszego dnia listopada roku budżetowego – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2;
 3. pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3 (art. 43 ust. 3 ustawy).

Istotne znacznie dla organu prowadzącego przedszkole ma sposób dokonywania aktualizacji kwot dotacji, a zwłaszcza to, czy Organ (Wójt/Burmistrz/Prezydent) w przypadku ustalenia niższej kwoty dotacji może dokonać jej wyrównania od początku roku budżetowego.

Odpowiedź na powyższe wynika wprost z art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który stanowi: W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Należy więc pamiętać, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych ustala tryb aktualizacji stawek dotacji i organ jest zobowiązany ten tryb przestrzegać. Dla osób prowadzących przedszkola regulacje dotyczące aktualizacji stawek dotacji mają istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście obniżenia stawki dotacji na skutek aktualizacji dokonywanej w październiku. Wówczas niektóre Gminy chcą zastosować nową (obniżoną) stawkę dotacji od początku roku, a skutkiem tego miałoby być niewypłacenie np. raty dotacji w miesiącu grudniu. Przepis art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyklucza taką możliwość, stanowiąc jednoznacznie, że kolejne części dotacji nie mogą się zmniejszyć o więcej niż 25% średniej arytmetycznej dotychczas przekazanych części dotacji. W ramach 25% należy uwzględniać nie tylko zmianę stawki dotacji, lecz również jej wyrównanie. Tytułem przykładu należy wskazać:

 • w miesiącach styczeń – kwiecień dotacja wynosiła 800 zł
 • w miesiącach maj – październik dotacja wynosiła 850 zł
 • w październiku organ dokonał aktualizacji kwoty dotacji i ustalił ją na 700 zł.

Powyższe oznacza, że w ramach części dotacji przekazywanych w listopadzie oraz grudniu organ powinien wypłacić w przeliczeniu na jedno dziecko dotację w wysokości 622,50 zł. Bezsprzecznie Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta nie może dokonać przeliczenia dotacji od początku roku według stawki 700 zł i dokonać wyrównania dotacji w ten sposób, że w listopadzie lub grudniu obniży wypłacane części dotacji o nadpłatę ponad kwotę 700 zł za okres styczeń – październik. Jest to konsekwencją tego, że na skutek aktualizowania stawek dotacji, kolejne przekazywane jej części nie mogą zmniejszyć się o więcej niż 25%.

W tym zakresie należy zwrócić uwagę na uzasadnienie do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: „doprecyzowania przepisów dotyczących aktualizacji kwot dotacji w trakcie roku budżetowego. Kwoty dotacji ulegają aktualizacji w wyniku: aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zmiany wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu (szkoły publiczne) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku błędnego wyliczenia). Projekt nadal zakłada dwie aktualizacje w ciągu roku. Pierwsza po ogłoszeniu ustawy budżetowej i określeniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej – tzw. miesiąc pierwszej aktualizacji, druga aktualizacja powinna być dokonana w październiku. Przez miesiąc pierwszej aktualizacji należy rozumieć miesiąc roku budżetowego następujący po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy (art. 43–45 projektu ustawy). W stosunku do obecnego stanu prawnego planuje się dodatkowo, wprowadzenie przepisu, który w wyniku aktualizacji kwot dotacji uniemożliwi zbyt duży spadek (a także zbyt duży wzrost) miesięcznej kwoty dotacji na ucznia. Ma to na celu zapewnienie stabilności finansowej podmiotów dotowanych. Maksymalny dopuszczalny wzrost/spadek wysokości dotacji na ucznia będzie określony na poziomie 50%. Tak określony procent pozwoli na aktualizację dotacji w ciągu roku zgodnie z przepisami, a tylko w szczególnych przypadkach zapobiegnie na tyle znacznemu spadkowi dotacji, który mógłby być przyczyną problemów z finansowaniem szkoły przez organ prowadzący (art. 43 ust. 5 projektu ustawy)”.

Powyższe nie pozostawia wątpliwości, w jaki sposób należy interpretować treść art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Pomimo tego praktyka jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie bywa całkowicie odmienna. Gminy zapominają, że przepis art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stanowi dla przedszkoli pewnego rodzaju gwarancję, która wyklucza możliwość pozbawienia osoby prowadzącej przedszkole finansowania na skutek obniżenia stawki dotacji w trakcie trwania roku budżetowego (a zwłaszcza w wyniku aktualizacji październikowej).

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretną sprawą, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.