Publikacje

Adwokat Łukasz Łuczak wykonywany zawód adwokata łączy z zainteresowaniami naukowymi.

Adwokat Łukasz Łuczak wielokrotnie uczestniczył w konferencjach naukowych oraz jest autorem publikacji z zakresu polskiej procedury karnej. Jako współautor uczestniczył w opracowaniu Systemu Prawa Karnego Procesowego, renomowanej publikacji z zakresu polskiego postępowania karnego.

Publikacje
  • Współautor – System Prawa Karnego Procesowego. Tom XVIII – Koszty Procesu w sprawach karnych, Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2018
  • Autor artykułu: Rola obrońcy w kształtowaniu treści porozumień karnoprocesowych [w:] Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś, jutro. Tom 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
  • Autor artykułu: Formułowanie zarzutów odwoławczych na tle zasady kontroli procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z lat 2013 – 2016 [w:] Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016
  • Autor artykułu: Zaskarżanie wyroków wydanych przy zastosowaniu instytucji konsensualnych w świetle ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Młoda Palestra 1/2015
  • Autor Artykułu: Konsensualizm – idea współczesnego procesu karnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 2013 r. oraz z 2015 r., Zeszyty Naukowe Ius et administratio 1/20164