Przepisy prawa nakładają na osoby prowadzące przedszkola obowiązek przekazania Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego, informacji o planowanej liczbie uczniów przedszkola, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26 i art. 28-32, są przekazywane pod warunkiem, że:

  1. organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę oraz placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29, art. 30, art. 31 ust. 1 i 1a oraz art. 31a ust. 1;
  2. przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32;
  3. organ prowadzący szkołę, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń, o którym mowa odpowiednio w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, ukończył odpowiednio publiczne lub niepubliczne: liceum ogólnokształcące dla dorosłych, branżową szkołę II stopnia lub szkołę policealną, przekaże: a) zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia, o którym mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, odpowiednio świadectwa dojrzałości, certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole II stopnia, lub dyplomu zawodowego, wydane niezwłocznie przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek organu prowadzącego tę szkołę,  b) kopię świadectwa ukończenia szkoły, o której mowa w art. 25 ust. 5 lub art. 26 ust. 5, przez ucznia tej szkoły poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora tej szkoły, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty – w przypadku dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5;
  4. organ prowadzący szkołę udokumentuje uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego przez okręgową komisję egzaminacyjną; na wniosek organu prowadzącego szkołę okręgowa komisja egzaminacyjna wydaje niezwłocznie zaświadczenie o uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego – w przypadku dotacji, o których mowa w art. 31 ust. 1a i art. 31a ust. 1.

Prowadząc przedszkole możemy znaleźć się w sytuacji, w której przeoczymy termin do złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów. Wówczas nie pozostajemy w sytuacji bez wyjścia, gdyż organ wykonawczy gminy może udzielić nam zgody na odstąpienie od terminu do złożenia tej informacji. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na wniosek organu prowadzącego odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy – Prawo oświatowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do udzielenia dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego w przypadku nie przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Pamiętać przy tym należy, że celem przepisu art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedniego zaplanowania środków w swoich budżetach. Wskazać należy, że niedotrzymanie tego terminu jedynie zwalnia jednostkę samorządu terytorialnego z obowiązku przekazania tej dotacji, natomiast jednostka samorządu terytorialnego może przekazać tę dotację. Jednocześnie należy zauważyć, że odmowa przyznania dotacji jest równoznaczna dla jednostki samorządu terytorialnego z obowiązkiem dokonania szczegółowej analizy sprawy i wykazania, że udzielenie dotacji nie jest możliwe. W tym zakresie należy także mieć na uwadze to, od kiedy dana placówka oświatowa funkcjonuje i prowadzi swoją działalność oświatową na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Mając zatem na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wyrażenie zgody na odstąpienie od terminu do złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów i udzielenie dotacji w takiej sytuacji pozostaje de facto w uznaniu administracyjnym Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, które podlega ewentualnej kontroli sądowej.

W wyroku z dnia 5 października 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (II SA/Po 593/17) wskazał: „działanie w ramach uznania administracyjnego nakłada na organ obowiązek wyważenia interesu publicznego z indywidualnym interesem stron, gdyż zobowiązuje go do tego art. 2 Konstytucji RP w każdym przypadku, w którym w sprawie ma zastosowanie norma prawna uzależniająca załatwienie sprawy od tzw. uznania administracyjnego”.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 listopada 2017 roku (sygn. akt: I OSK 1241/17) wskazał natomiast: „Uznanie administracyjne nie oznacza dowolności organu administracji publicznej co do rozstrzygnięcia, lecz daje organowi większą swobodę co do treści rozstrzygnięcia, przy czym organ jest zobowiązany do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności sprawy”.

W wyroku z dnia 20 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, sygn. akt: III SA/Lu 269/18 wskazał natomiast: „Zauważyć należy, iż w miarę posiadanych środków finansowych właściwa jednostka samorządu terytorialnego może zdecydować o udzieleniu dotacji osobie prowadzącej przedszkole niepubliczne, która we właściwym czasie nie mogła złożyć wniosku o udzielenie dotacji oraz koniecznych informacji, z uwagi np. na zdarzenia losowe. Ponieważ podawana w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowana liczba uczniów służy gminie jedynie do planowania wysokości dotacji na rok następny, to właściwe i omówione wyżej przepisy prawa łagodzą warunki przyznawania tej dotacji oraz wagę ewentualnego uchybienia terminu na złożenie wniosku o jej udzielenie wraz ze stosownymi informacjami. Znajduje to uzasadnienie tym bardziej w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dotację nie należy do podmiotów małych, prowadzi przedszkole od roku 2011 i wywiązując się prawidłowo ze swoich zadań, które stanowią w istocie zadania jednostki samorządu terytorialnego. Taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. Skarżąca podniosła również, że program przedszkolny dla podopiecznych przedszkola jest realizowany w znacznej części w oparciu o środki otrzymywane z dotacji otrzymywanej w budżetu miasta, co jest w sprawie istotne. Dlatego trudno w okolicznościach tej sprawy odmowę odstąpienia od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji uznać za uzasadnioną, która oparta została na uznaniu, że doszło do uchybienia terminu materialnoprawnego, który w istocie takim terminem nie jest”.

Uchybienie terminowi do przekazania informacji o planowanej liczbie uczniów nie pociąg więc za sobą automatycznej utraty prawa do otrzymania dotacji, a istotne w tym zakresie znaczenie ma podjęcie działań w celu wyrażenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zgody na odstąpienie od tego terminu i udzielenie dotacji.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretną sprawą, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.