Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Określony w przepisie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych poziom dotacji w wymiarze 75% należy uznać za minimalny próg dotacji, należnej przedszkolom niepublicznym. Nie ulega żadnej wątpliwości, że dotacje wypłacane przedszkolom niepublicznym nie mogą być niższe niż 75% podstawowej kwoty dotacji. Przepis art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie ma jednak charakteru bezwzględnego, gdyż dopuszczalne jest podniesienie przez Radę Gminy konkretnej jednostki samorządu terytorialnego wysokości przyznawanej dotacji.

Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji m.in. przedszkolu niepublicznemu w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy. Jednocześnie przepis art. 39 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w uchwale, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala okres udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.

Powyższy przepis art. 39 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych może znaleźć swoje zastosowanie zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych np. w aktualnym obecnie stanie epidemii spowodowanej przez koronawirusa i obowiązywać przez czas jej trwania. Wówczas Rada Gminy może ustalić dotację dla przedszkoli niepublicznych w wyższej wysokości niż 75% podstawowej kwoty dotacji, udzielając tym samym wsparcia finansowego w większym zakresie niż dotychczas.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretną sprawą, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.