Dotacje na rzecz jednostek systemu oświaty wypłacane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. Często wątpliwości organów prowadzących szkoły lub przedszkola dotyczą tego, czy z kwoty otrzymanej dotacji możliwe jest sfinansowanie wydatków, dotyczących innego roku budżetowego niż rok wypłaty dotacji.

Odpowiedź na powyższe w obecnym stanie prawnym znajdujemy wprost w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacja, o której mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania. Tym samym dla możliwości rozliczenia danego wydatku istotne znaczenie ma to, w jakim roku budżetowym dany wydatek został poniesiony, a nie którego roku on dotyczy. Tym samym w konkretnym roku budżetowym jest dopuszczalne poniesienie wydatków związanych np. z poprzednim rokiem budżetowym lub przyszłym. Ważne bowiem z punktu widzenia art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest to, aby wydatek został poniesiony (opłacony) w tym samym roku budżetowym, w którym nastąpiła wypłata dotacji.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretną sprawą, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.