Prawomocne orzeczenie kary pozbawienia wolności pociąga za sobą konieczność stawienia się w zakładzie karnym, celem jej odbycia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.), postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne.

Obecnie w wielu sprawach organy postępowania wykonawczego rzeczywiście podejmują czynności bezzwłocznie i skazani otrzymują wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym w wyznaczonym przez Sąd terminie w krótkim okresie czasu (2 – 3 tygodnie od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego karę pozbawienia wolności).

Jedną z instytucji stanowiących wyjątek od zasady bezzwłocznego wykonywania orzeczeń, jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Ustawodawca wyróżnia dwie formy odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności: obligatoryjną (art. 150 § 1 k.k.w.) oraz fakultatywną (art. 151 § 1 i 2 k.k.w.). W większości przypadków wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, oparte są na art. 151 § 1 k.k.w. i wskazanej w tym przepisie podstawie: „jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki”.

Powyższa przesłanka odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności ma charakter ocenny. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na to, że jej natychmiastowe wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, uzależnione jest zatem od indywidualnych okoliczności każdej sprawy.

W orzecznictwie wskazuje się między innymi, że podstawą do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, w oparciu o art. 151 § 1 k.k.w. mogą być:

  • konieczność uregulowania spraw zawodowych, osobistych i majątkowych
  • stan zdrowia oraz względy zdrowotne, które nie kwalifikują się pod przesłankę z art. 150 § 1 i 2 k.k.w.
  • konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny lub zapewnienia rodzinie środków utrzymania
  • kontynuowanie nauki
  • wydarzenia losowe.

Zgodnie z art. 151 § 3 k.k.w. odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia w przypadku przesłanki „zbyt ciężkich skutków dla skazanego lub jego rodziny” nie może przekroczyć okresu jednego roku. Ponadto należy pamiętać, iż odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych (art. 151 § 4 k.k.w.).

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku daje również podstawę do warunkowego zawieszenia jej wykonania. Zgodnie bowiem z art. 152 § 1 k.k.w. jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69 – 75 Kodeksu karnego.

Ocenny charakter przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, określony w art. 151 § 1 k.k.w. sprawia, iż konieczne jest profesjonalne przygotowanie wniosku do Sądu, przedstawienie argumentacji i okoliczności przemawiających za jego uwzględnieniem oraz przedłożenie Sądowi dokumentów, potwierdzających wskazywane przez nas przyczyny, uzasadniające złożony wniosek.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych wykonawczych związanych z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretnym postępowaniem, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.