Orzeczenie wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w wielu sytuacjach obligatoryjne. Taka sytuacja ma miejsce między innymi względem sprawców popełniających przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Wówczas Sąd orzeka wobec takiego sprawy środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, na okres nie krótszy niż 3 lata.

W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca przewiduje instytucję umożliwiającą złagodzenie skutków zastosowanego środka karnego. Zgodnie z art. 182 a § 1 k.k.w., jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywane przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym stosowaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Ustawodawca przyznaje więc osobie, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów możliwość ubiegania się o złagodzenie skutków stosowanego wobec niej środka karnego. Możliwe jest bowiem orzeczenie przez Sąd – po upływie co najmniej połowy okresu jego wykonywania, a w przypadku zakazu orzeczonego dożywotnio po upływie co najmniej 10 lat jego stosowania – o dalszym stosowaniu tego środka karnego poprzez utrzymanie jedynie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Konieczne jest jednak złożenie do Sądu wniosku o zmianę sposoby wykonywania środka karnego i przedstawienie odpowiedniej argumentacji.

Konieczne jest wykazanie, iż postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Konieczne jest więc profesjonalne przygotowanie wniosku do Sądu, przedstawienie argumentacji i okoliczności przemawiających za jego uwzględnieniem oraz przedłożenie Sądowi dokumentów, potwierdzających wskazywane przez nas przyczyny, uzasadniające złożony wniosek.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w tego typu sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretnym postępowaniem, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.