Przedszkola niepubliczne, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podstawowa kwota dotacji wypłacana jest na każdego ucznia przedszkola, który nie jest uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Treść tego przepisu jest jednoznaczna i wskazuje, że organ prowadzący przedszkola niepubliczne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Bez wątpienia przepis ten nie daje podstaw do tego, aby na dziecko w wieku 6 lat, uczęszczające do przedszkola, wypłacać dotację w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej, podczas gdy niektóre samorządy stosują czasami taką praktykę. Metryczka subwencji oświatowej służy wyłącznie do ustalenia dotacji dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku dziecka w wieku 6 lat, które nie jest uczniem niepełnosprawnym, organ prowadzący przedszkole niepubliczne, otrzymuje dotację równą 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Niewłaściwym jest przekazywanie na takiego ucznia kwoty wynikającej z subwencji oświatowej tzw. wagi na 6-latka, co w sposób oczywisty wynika z treści przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która dotację naliczaną na podstawie metryczki subwencji oświatowej zastrzega wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tym samym należy jednoznacznie stwierdzić, że na każdego 6-letniego ucznia, nie posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z konkretną sprawą, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.